↑ Powrót do Gospodarka odpadami

Wydrukuj to Strona

Informacja dla mieszkańców

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMNIE SEROKOMLA

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Wójt Gminy Serokomla podaje do publicznej wiadomości informacje o:

  1. podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serokomla:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) usługi w zakresie odbieranie i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu gminy Serokomla świadczy:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim Sp. z o. o.

adres siedziby: ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

  1. miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serokomla, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serokomla zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. – instalacja
Biała 185b, 21-300 Radzyń Podlaski

  1. osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Wójta Gminy Serokomla z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Serokomla osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%)

 

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Papier, metal tworzywa sztuczne, szkło

10

12

14

16

18

20

30

40

50

W 2012 roku na terenie Gminy Serokomla nie wykazano w/w odpadów.

W 2013 roku Gmina Serokomla osiągnęła poziom 14,61 %.

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami (%)

 

Lata

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane
i rozbiórkowe

30

36

38

40

42

45

50

60

70

W 2012 roku na terenie Gminy Serokomla nie wykazano w/w odpadów.

W 2013 roku Gmina Serokomla osiągnęła poziom 100 %.

 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r. (%)

Lata

2012

16 lipca2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca2020

(%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

 

W 2012 roku Gmina Serokomla osiągnęła poziom 5,58 %.

W 2013 roku Gmina Serokomla osiągnęła poziom 18,54 %.

 

  1. Punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Aktualnie na terenie Gminy Serokomla nie funkcjonuje punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Odpady wielkogabarytowe odbierane są 2 razy w roku, zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych

(Harmonogram do pobrania ze strony: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=1006). 

  1. Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w formie wystawki w terminach ogłoszonych przez Gminę.

Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Chachaj, Urząd Gminy Serokomla
ul. Warszawska 21, 21-413 Serokomla (pokój nr 26), tel. 25 755-45-02.

 

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=1243