↑ Powrót do Oświata

Wydrukuj to Strona

„Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

„Wyprawka szkolna”  na rok szkolny 2014/2015

Informujemy, iż się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” został ustalony przez Wójta Gminy Serokomla   do dnia 5 września 2014 r. 

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych  w 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w:

–  klasach II, III lub VI szkoły podstawowej,

–  klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum,

–  klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

–  klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,

–  klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

–  klasie III liceum plastycznego,

–  klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty  i wychowania objęto także uczniów:

–  słabowidzących,

–  niesłyszących,

–  słabosłyszących (nowa grupa uczniów objętych programem),

–  z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją (nowa grupa uczniów objętych programem),

–  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uczniów objętych programem),

–  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

–  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  ze zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Oznacza to, że w roku 2014 kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

 

Zgodnie z projektem w/w Rozporządzenia tak jak w poprzednich latach pomoc może być udzielona także uczniom z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w tym przypadku przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły.

Liczba uczniów objętych pomocą w tym trybie nie może przekroczyć 5 % ogólnej liczby uczniów z klas II-III i VI szkoły podstawowej w gminie.

Wysokość kwot dofinansowania zakupu podręczników zgodnie z załączoną tabelą.

Kwota 

Grupa uczniów uprawniona do otrzymania danej kwoty

do kwoty
175 zł

Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasy I szkoły podstawowej nie korzystających z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania (bezpł.)

do kwoty
225 zł

  1. Dla uczniów klas II-III szkoły podstawowej;
  2. Dla uczniów:

a)niepełnosprawnych klas II lub III szkoły podstawowej

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowany lub znacznym klas IV-VI szkół podstawowych lub gimnazjów nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

      3. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych.

do kwoty
770 zł

  1. Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, sabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera): klas II-III szkoły podstawowej
  2. Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

-w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego) lub materiałów edukacyjnych, ich koszt nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł.

do kwoty
325 zł

  1. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej;
  2. Dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym   w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego.

do kwoty
770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (nie będących podręcznikami do kształcenia specjalnego ich koszt nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł.

do kwoty
350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym ): gimnazjum nie korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty
607 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabo widzących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi,w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego,

– w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego), ich koszt nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł.

do kwoty
390 zł

          1.dla uczniów klas III  zasadniczej szkoły zawodowej,

          2.dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym)

do kwoty
445 zł

  1. dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;
  2. dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną niepełnosprawości jest upośledzenie umysłowe stopniu umiarkowanym lub znacznym): liceum ogólnokształcące lub technikum.

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Serokomla z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych

2. Wnioseko dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014 – 2015

3. Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników (dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w roku szkolnym 2014/2015.

4. Wzór oświadczenia.

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=125