↑ Powrót do Gospodarka odpadami

Wydrukuj to Strona

Segregacja odpadów

SEGREGACJA ODPADÓW

 

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Odpady powinny być wystawiane od godz. 7.00 przed posesję, w przeciwnym wypadku pozostaną nie odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie odbierają odpadów, w przypadku gdy wystawione są one przy bramie, na terenie posesji właściciela nieruchomości.

 

Mieszkańcy będą wystawiać odpady komunalne w ilości nie większej niż przedstawia poniższa tabela:

 

Liczba osób w rodzinie

Maksymalna liczba pojemników/ worków

1 – 3

2 x 120 l

4 – 6

4 x 120 l

7 i więcej

8 x 120 l (4 x 240 l)

 

 

 Mieszkańcy gromadzić będą na posesji odpady posegregowane na następujące frakcje:

 • odpady opakowaniowe (tzw. suche),
 • odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne),
 • odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych posesji,
 • popioły,
 • pozostałe odpady zbierane selektywnie.

Odpady wielkogabarytowe (np. meble, opony, itp.) oraz elektrośmieci odbierane będą
z nieruchomości w systemie akcyjnym – WYSTAWKA, w wyznaczonych terminach podanych odpowiednio wcześniej do wiadomości.

JAK POPRAWNIE SEGREGOWAĆ ODPADY?

 1. ODPADZ KOMUNALNE SEGREGOWANE
 1. Odpady opakowaniowe (suche)

Poprzez odpady opakowaniowe (tzw. suche) uznaje się odpady, m.in. takie jak:

 • odpady opakowaniowe (butelki po napojach papier, tworzywa sztuczne),
 • wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne,
 • makulatura, gazety, książki,
 • opakowania wielomateriałowe „tetrapack” np. po sokach i napojach,
 • opakowania z metali żelaznych,
 • opakowania z metali nieżelaznych,
 • pojemniki po kosmetykach,
 • reklamówki, woreczki foliowe itp.

Opakowania muszą być opróżnione z zawartości i nie zamoczone.
Odpady opakowaniowe gromadzone będą w jednym pojemniku lub worku (przezroczystym) w kolorze żółtym.

 1. Odpady ze szkła opakowaniowego (bez podziału na szkło kolorowe i bezbarwne).
  Odpady ze szkła opakowaniowego np: butelki, słoiki, słoje i gąsiory, karafki itp., bez szkła budowlanego, luster, szyb i reflektorów samochodowych, ani pochodzącego z cmentarzy (kaganki itp.). Nie mogą to też być opakowania szklane po środkach ochrony roślin i chemikaliach. Opakowania szklane powinny być całkowicie opróżnione z zawartości.
  Odpady ze szkła opakowaniowego gromadzone będą w pojemniku lub worku w kolorze zielonym.
 2. Odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych przy posesjach
  Odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak odpady spożywcze i kuchenne, papier, tektura, drewno (nie malowane, nie impregnowane i klejone, bez elementów metalowych o rozmiarach nie utrudniających opróżniania pojemników) oraz odpady z pielęgnacji terenów zielonych:
 • odpady kuchenne,
 • resztki i obierki z owoców i warzyw,
 • skoszona trawa i zgrabione liście,
 • rośliny, ziemia po kwiatach,
 • trociny,
 • drewno (o gabarytach umożliwiających umieszczenie w pojemniku lub worku),
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt (psów, kotów, ptaków, gryzoni),
 • inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne.

Odpady biodegradowalne gromadzone będą w pojemniku lub worku w kolorze brązowym.

 1. Popioły
  Zbierane do oddzielnego pojemnika żużle i popioły z palenisk domowych i kotłów C.O. opalanych drewnem, papierem, węglem, słomą, peletami i innymi paliwami dopuszczonymi do obrotu.
  Popioły zbierane będą w oddzielnych pojemnikach metalowych.
 2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie.

Odpady inne niż wymienione we frakcjach wyżej opisanych. Przykłady: tekstylia, obuwie, pampersy, porcelana, ceramika, przedmioty wielomateriałowe, lustra, szkło okienne, kaganki z cmentarzy oraz przedmioty wyraźnie nie pasujące do pozostałych frakcji selektywnie zbieranych. Przedmioty te nie mogą być nadmiernie zawilgocone i zawierać substancji płynnych.

Odpady zbierane będą w oddzielnych pojemnikach koloru szarego, czarnego.

II.  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

Osoby, które nie będą chciały zbierać selektywnie odpadów i zgłoszą to w deklaracji, gromadzić je będą w pojemniku zawierającym wszystkie rodzaje ww. odpadów.
Odpady te będą gromadzone w pojemnikach w kolorze szarym lub czarnym.
Za takie odpady trzeba będzie jednak płacić więcej.
Uwaga: zarówno w odpadach komunalnych zmieszanych jak i selektywnie zbieranych i odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości nie mogą znajdować się następujące kategorie odpadów:

 • Zużyty i zbędny sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • Baterie i akumulatory.
 • Przeterminowane i zbędne leki.
 • Chemikalia (farby, lakiery, impregnaty, rozpuszczalniki itp.) oraz opakowania po nich.
 • Środki ochrony roślin, ich pozostałości i opakowania po nich.
 • Opakowania po nawozach i ich pozostałości (pochodzące tylko z gospodarstw domowych).
 • Świetlówki, żarówki, lampy fluorescencyjne.
 • Opony.
 • Złom metali z odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.
 • Oleje i smary.
 • Odpady gabarytowe, bez względu na ilość materiałów, z których są zbudowane, a których gabaryty nie pozwalają na umieszczenie ich w pojemnikach lub workach przeznaczonych do odbioru frakcji zmieszanej lub frakcji z selektywnej zbiórki.
 • Gruz i materiały z remontów i rozbiórek nie wymagających pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
 • Odpady zawierające azbest np. płyty eternitowe.

Jeśli przedsiębiorca odbierający odpady od właścicieli nieruchomości stwierdzi obecność tych kategorii odpadów, ma prawo odmówić ich odebrania.

 

 

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=1282