↑ Powrót do Gospodarka odpadami

Wydrukuj to Strona

Gospodarka odpadami – informacja

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska,  bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

Nowy system ma sprawić, by nikomu nie opłacało się pokątnie pozbywać śmieci. Krótko mówiąc – by było czyściej.

 

 • Od dnia 01 lipca 2013 roku podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych z terenu gminy Serokomla jest: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Lubelska 5,
  21-300 Radzyń Podlaski – firma wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.
 • Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach
  k. Radzynia Podlaskiego, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Radzyniu Podlaskim przy ul. Lubelskiej 5.
 • Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest w formie wystawki w terminach ogłoszonych przez Gminę.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Serokomla od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkującą daną nieruchomość.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana przez Gminę Serokomla od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, będzie obliczana w oparciu o liczbę i wielkość pojemników.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

 

Rodzaj odpadów

Cena  od osoby

Segregowane

5 zł

Niesegregowane (zmieszane)

7 zł

 
Nieruchomości niezamieszkałe:

 

Rodzaj odpadów

Wielkość pojemnika w litrach

120

240

1100

7000

Segregowane

10 zł

17 zł

70 zł

320 zł

Niesegregowane (zmieszane)

15 zł

25 zł

100 zł

450 zł

 

Termin wnoszenia opłat:

Opłatę Mieszkańcy będą uiszczać bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

 • za I kwartał do 31 marca danego roku,
 • za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
 • za III kwartał do 30 września danego roku,
 • za IV kwartał do 30 listopada danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Serokomla, u Sołtysa swojej miejscowości lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Serokomla:

Bank Spółdzielczy Krzywda O/Serokomla na numer 98 9203 0002 0020 0035 2000 0020

tytułem: Odpady komunalne za I, II, III lub IV kwartał danego roku.

Każdy właściciel zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Serokomla deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji bądź zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

W przypadku nie złożenia deklaracji Wójt Gminy z urzędu ustali wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o  podobnym charakterze).

 

Deklaracja do pobrania:

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Instrukcja wysyłania deklaracji dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez EPUAP

 

Permalink do tego artykułu: http://gmina2.gminaserokomla.pl/?page_id=844